`

N kauabong ae nako n ana kambwaun te Mwaneaba ni Maungatabu I Ambo, ao e mwaakena te reitaki ae tamaroa ike e a kamatoaki naba iai anganikin te Botaki n reirei taian bwai n unuuniki ibukin buokaia moan rinan n reirei iaon Tarawa-teinainano, Tarawa-teinaieta, ao ai Betio.

“Te bukamaru ae ti karaoia n te tai aio e bon kaota te reitaki ae tamaroa rinanon ana buoka te tautaeka n Qatar, are ngaia ake a mwanena te burokuraem aei,” e taku te Minitita man Bootaki ni Mwakuri ibukin Enwaromenta Aaba ao Karikirakean te Unuuniki.

E taekinna nab ate Minitita Ruateki Tekaiara bwa burokuraem ae te ‘School Garden Program’ e tei bwa teuana te taakete ae kakawaki ae maan ibukin karikirakean te reirei ao te unuuniki.

“Man katauraoakin bwaai ni mwakurian taian o-n-aroka aikai ao tiaki tii karikirakea aia konabwai ara ataei ma ti karikirakea naba marurungin abara ae Kiribati,” e taku riki Ruateki.

Irarikin anne, ao e kamatoa riki te Minitita bwa te bukamaru aio e bon mwaakena naba te tokanikai ni mwakuriian te moan itera, mwakuriian te karikirake aei iroun te ‘Global Green Growth Institute’. Ao karabwataakina are e mwakuriia te kambwana ae te Tripple T, ao ai ana Bootaki ni mwakuri te Minitita. 

E reke naba ana tai ni maroro te Minitita man te Botaki n reirei ae Alexander Teabo ike e a taekin iai mwaitiia reirei ake a reke nakoia bwaai n unuuniki aikai.

E taku te Minitita bwa e nakon 20 ikotakin taian moan rinan n reirei ke ‘Primary Schools’ iaon Tarawa-teinainano, Tarawa-ieta, ao ai Betio ake a bane ni karekei bwaai n unuuniki aikai.

“Phase 2, ke te kauoua ni mwakoro ae tabe ngkai ni mwakuriiaki bwa e na manga kona ni manga reke irouia moan rinan n reirei I tinanikun Tarawa,” e taku te Minita.

E mwaneweia naba bwa te Oo-n-Unuuniki bon te bwai ae rangi ni kakawaki ibukiia reirei aika kakaokoro, e kataia ni karekea naba te rabakau nakoia ataein te reirei iaon mwakuriian te unuuniki.

“E rang ni kakawaki riki, bwa aia o-n-aroka ara ataei e na rangi ni ibuobuoki naba ibukin marurungiia ao riki man kauarerekean karekean aoraki ake aaki eweewe (Non-Communicable Disease) man uarerekeia.

“Ngkana arona bwa a ikawairake ara ataei bwainakin te amwarake n te kabaeranti, are a reiakinna man mwengaia, ao ana kona ni manga uotia rikaaki nakon mwengaia ao man maiuakinna.

E ngae n anne, ao e kaina ana marooroo te Minitita ni kaungai nanoia reirei ake a roko, “I kaungai nanoia mataniwi ake a roko n te tai aei, are ngaia ake a reke nakoia buoka aikai bwa ana kabonganai raoi bwa e na rangi ni ibuobuoki nakoia ataei ngkai e rangi ni kakawaki aei.”

Teaiben Nomeneta

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *