`
Kurimara maiun teteinaine man te mwakuri buaka

Kurimara maiun teteinaine man te mwakuri buaka

Rongorongon teteinaine are e karaoaki te mwakuri n aki ako nakoina ike e karika iai te nanokawaki nakon te utu ibukin kuriman maiun Nei Rinati. ( te tamnei aio bon tamnein tinan teteinaine ae Rinaati)

E tia ni kaota aki raun nanona Nei Teairo Kimaere n te mwakuri buaka nakon natina te aine are e karaoaki ni bwakantaain te kaabong 4th n Eberi 2024 i marenan te aoa 3 ao 4 n te bwakantaai i akun te bono are e kaitara ma ana reirei te Kuura ni Minita i Tangintebu.

N ana rongorongo Teairo ao e taekinna moan rikin te kanganga are e oti iai bwa te kanganga e moanaki man te tabo are e mooi iai ni kukurei natina aio ma raraona, ike ea bwaka ni matu natina aio ao temanna te mwane are ea tabetabeka naba iai rabwatan Rinati Kimaere nako taari ma te taeka ae kangai “bwa ea kaan riki kawaira i taari bwa are boon kain au auti”.

N ana rongorongo Teairo n aron ana maroro ma raraon Rinati are e mooi ma ngaia n te tai anne ao e taekinna neiei bwa teuare e tabekia nako taari e taetae bwa e na bon ti katikia bwa are boon kain aia auti ao e a kaan riki kawaia ngkana a toua taari.

Tiaki naba ti ngaia ma inanon katikakin Rinati, n ana maroro tinana, ao a roko iaan te boono are I tanrion Tangintebu ike e a moana iai karaoan ana mwakuri te aomata anne, inanon karaoana ao e noraki bwa ngaia e kabwaoua rabwatan te teteinaine aio n te aro are e tebo ubuna i taari. 

Inanon karaoan aio nakon Rinati ao taan roaroa uoman ake a mena iaon te bono aika ataei a biri n oki ao n tuangiia aia karo te mwakuri are a noria, ngaia are a biri kaain aia auti n noora te bwai are a taekinna aia ataei ao ni kakoaua te bwai ae e riki, n aron are a nooria naba aia ataei.

A nora Rinati ni baraki n tebo atuuna nako taari ma temanna te mwane ae e tei mai bukina, a waekoa ni kamaiua teteinaine aio ao ni kawaerakea ao bon raoia naba te mwane anne, ma te kanganga ngke a noraki ao a kaai n akea karabaia ke aia kowaerake, ao Rinati e aki kakamwakuri ao ni kun rabwatana ni kaota te kanikna are e bwabwa ke e a mate.

E karaoaki te mwakuri ni kamaiu irouia Baremauri ma Ritia ake a mena ni kaitara ma te kainibwati aio. A kabanea aia kona ibukin iangoan kamaiuan te teeinaine anne, ao inanon aia tai ni kuakua Rinati ao a kaoti naba bureitiman ao ni waekoa ni uotanako neienne nakon te onaoraki ibukin karaoan te ibuobuoki riki nakoina ao tuoakina. Bon kain naba te kaa teuare e kanamakinaki ni karaoa te mwakuri n tautau aio.

E tekeraoi Rinati bwa e a manga reke te maiu irouna imwina karaoan te mwakuri ni kamaiu man te onaoraki.

E teimatoa n tiku n te onaoraki Rinati ibukin karekean raoi marurungina ao te mwane are e bukinaki ni karaoa te mwakuri ni iowawa nakoina e kawakinaki n te matawariki n te aobiti ni bureitiman.

Tiaki naba ti ngaia ma n ana rongorongo te tina aio ao e taekinna bwa bon akea te bwai ae e ataia n rikin te kanganga n te bong anne ma e a tibwa ataa ana kanganga natina ngke a kaongoaki bwa e mena natina n te onaoraki bwa e kamwaruaaki.

N rokoia n te onaoraki ao a noora natiia bwa e wene n te kainiwene ma taraan kunna are e bon teimatoa ni bwata ke kun.

E bon rangi ni korakora uruakin nanoia ana utu neiei ngke a kaongoaki naba bwa bon temanna kaain aia utu ae bon rabwatana ni kaan are e kanamakinaki ni karaoa te mwakuri ae e rangi n aki tamaroa nakon natiia.

E ngae n anne ao a tia ni kabaea tangiia ibukin te mwakuri buaka aei irouia bureitiman ma te kantaninga bwa e na bon anganaki te tuua ae e buubura te mwaane are a aranna bwa te rao ao te mwane ae ribuaka ao akea te tangira irouna.

A na teimatoa ngkai n taninga ana bowi te mwane aio.

E motika ana maroro Teairo ma nanona ae e rangi n rawawata n ana taeka ae kangai “bwa ngke arona bwa akea rabwatan Rinati bwa e a bua, tiaki bon ngaia naba kain te kakae?”.

Renaua Kaata

Uekera Reporter