`
N nang aki manga tei ibukin abau

N nang aki manga tei ibukin abau

BPA Uekera Sport News

E a tia ni kaota rawawatan nanona temanna ana tia takakaro Kiribati n te nete, ae e rang ni kinaaki, ae Uerei touati, ni kaineti ma toaraan waena are ea uotia nakon te mwauku, n aki kona ni manga takakaro n ana takakaro aio.

Ni maroron am beeba ni wareware aio ma Uerei, n te Kauabong ae e nako, ao e taku bwa mamaten nanona bon ana takakaro ae te nete. E moana ana takakaro teuaei, n ana takakaro ae te nete, man te ririki 2014 ao man iriira te kaboo bon iaon Tarawa, man ana tiim are e tei iai mai Nawerewere.

E reitia n taku Uerei bwa e a tia naba n ira te ‘Micro-game’. are e boo i YAP n te ririki 2018, ike e rang n rotaki iai n te kukurei, bwa e bon rang ni kabanea raoi nanona n ana takakaro n te tai arei, n te aro are a karekea nneia ae te kauoman, ma ni karekea ana meetera Kiribati ae te Tirewa (Silver)

E taku naba teuaei bwa i nanon Tuurai, n te ririki ae e nako 2023, ao e bon ira naba te kaboo n ana tiim. are e a bon ira naba buakon te bokakanao aio mai i moana. Ma te kananokawaki bwa e aki ira te kaitira ni boo ‘grand final’, ike e a roko raoi ni korakorana marakin rangana.

E kamatata naba n taku Uerei bwa i nanon Maati, n te ririki naba ae e nako, ao e a roko tibutauan ma marakin rangana, n te aro are e a mwauku iai, ngkai e aki kona n toua. Ao i mwin te tutuo nakoina ao e a tuangaki bwa e a kaentia riin rangana ma e na riai ni koreaki.

“I bon tautaua arou n rawa ni kan koreaki rangau, ibukina bwa I rang kan ira te kaboo are e na boo i Matiare. I aki ongea tibutauan ma marakin rangau, ma I bon teimatoa n rawa ni kan koreaki rangau, mwina N nang tiku n te kaboo ao N nang aki tei ibukin abau ae e tangiraki”, e taku Uerei.

E taku riki Uerei bwa ngke e a manga roko naba n tutuo, i nanona Maati n te ririki aio, ao e a tuangaki iroun te taokita bwa e nang bon riai ni koreaki rangana, bwa mwina ao e nang roko ni korakorana ao e na oimwii. E taku bwa e a bon roko irouna ae e a riai ni kariaia korean rangana, n te aro bwa e aonga n teimatoa marurungina i rarikiia ana utu, “Ma tao bon iai bukin bwaai ni kabane”, mwanewen ana maroro Uerei ibukin aorakina.

E kaota naba tangin nanona n aorakina aio bwa ai teniua (3) raoi ikotan ngkai ana takakaro ae e aikoa irii, ni kaineti ma ana kanganga ae e aitara ma ngaia aio. E taku naba teuaei bwa te takakaro ae te nete bon teuana te takakaro ae e rang ni kaunga ma ni kakaongora ao e na riai ni kaungaaki reiakinan te takakaro aio irouia te roro ae tabe n rikirake, bwa bon uarokoan naba Kiribati nakon te rikirake ao te boo ibuako.

Teaiben Nomeneta

Uekera-News Reporter

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *