`

E karaoaki te bukamaru ae bubura n ana kambwaun te reirei ae Sunrise Primary School, i Teimaiku n te Kauabong te wiiki aei ibukin katonuan ao katekeraoan bobongan ao tian raoi te reirei aio rinanon ana mwane ni buoka Aotiteria, ao are bon teuana kanoan miin te tautaeka are e oti n ana KV20.

Mwaitin ana mwane Aotiteria are e a tia ni kabanea ibukin te buoka ibukin te karikirake aio e riaon $100 te mirion. Man ana buoka Aotiteria aio ao e oti iai bwa aua reirei aika a tia ao ni bobonga raoi ake bon kanoan te mwane ni buoka aio.

“Te kantaningaki ibukin katean umwanreirei aikai bwa e na kauka riki te mataroa nakon noran kakawakin te reirei irouia ataei ao ni kabirimwaka riki aron te wanawana ao karekean te rabakau irouia ataein Kiribati”, e mwaneweia te Minitita ibukin te Reirei, Alexander Teabo, inanon kanakoan ana maroro ni kakaitau ibukin kanoan te bong anne.

Irarikin anne ao e mwaneweia bwa man te mwane ni buoka naba aio ao e a tia Wakam Primary School ni bobonga kateana ao katamaroana man te buoka naba aio, ni ikotaki ma Aratokotoko Primary School, Neiabi Tabu Primary School iaon Maiana ao ai bon te Sunrise Primary School are e a mwakoro rebenna n te bong n 12 n Maati 2024.

E moan aiwaeaki ke ni kateaki Sunrise Primary School n te ririki 2011 ao e taubobonga raoi 2023. E kanikinaeaki te tokanikai anne ni korean reebenin te reirei aei n 12 n Maati iroun Beretitenti Taneti Maamau ao n raonaki iroun te Special Envoy Ewen Macdonald, ao ni katonua Sunrise Primary School bwa te kaua n reirei are e a bobonga raoi ao ni kamwengaraoi ibukia natin Kiribati iaon te kaawa ae Temwaiku.

Ni kanoan te bukamaru anne ao e reke ana tai naba temanna te teinaine are e tei man rabwatana te reirei aio n uota bwanaia ataein te reirei aio nakon te Tautaeka n Aotiteria ibukin ana buoka are e karekea te ungannano nakoia ibukin te wakirake ibukin karekean te konabwai.

Tiaki naba ti ngaia ma e anga naba ana taeka ni kakaitau te tiibi komete n te reirei aio ibukin te mwakuri ni kateitei ao te katamaroa ao riki nakon te tia anga te buoka are e a kabobonga raoi Sunrise ibukin ataei ake a nang kona n namakina ngkai te mwengaraoi man kateitei aika a boou aikai.

Irarikin anne ao e reke naba ana tai te mataniwi n te reirei aio ni kanakoa ana maroro ni kakaitau ni ikotaki ma te Tia Tei mai Tarawa Teinainano MP Taoaba Kaiea ni kakaitaua te Tautaeka n Kiribati ma te Tautaeka n Aotiteria ibukin aia ikarekebai ibukin tobwan ao kakoroan nanon te Motinnano aio.

Ake a roko ni kakoaua kanoan te bong anne bon te Beretitenti Taneti Maamau ni ikotaki ma UN Special Envoy Ewen Macdonald, ana Ai Kamitina Aotiteria Karen Bray ma ana Tia Koroboki, te Minitita n te Botaki n Reirei Alexander Teabo ma ana Moan Tia Koroboki, te Minitita n te Botaki ni Mwakuri ibukin Rongorongo, Itoman ao Mwamwananga Teekeua Tarati, MP Taoaba Kaiea, MP Tebuai Uaai, te Minitita Ibukin Enuwaromenta, Aaba ao Karikirakean te Ununiki ae Ruateki Tekaiara ao ai tabeman riki bwakuakua man te tautaeka ni ikotaki ma tabeman iruwa man botakin aaro ao n raonaki ma tabeman riki ake a roko ni kabobonga kanoan te katekeraoi anne.

E kanikinaeaki bwaranakon te bukamaru aio ni kainakin te botaki n te tataro ni ikotaki ma kakabwaian matamtam ake a katauraoaki mai irouia aia karo ataein te reirei anne, ao aia neweabakin umwanreirei iroun te Beretitenti ma iruwa tabeman.

Renaua Kaata

Uekera Reporter

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *